Adatvédelmi és adatkezelési elvekről és feltételekről szóló tájékoztatás és nyilatkozat

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján

I. Bevezetés

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Elvekről és Feltételekről szóló Tájékoztatás és Nyilatkozat – a továbbiakban: Adatkezelési Feltételek – célja, hogy az Angol 42 Kft. 1149 Budapest, Angol utca 42. adószám: 25289136242 cgj: 01 09 206405 ) – a továbbiakban: Adatkezelő – által kezelt személyes adatok érintettjei megfelelő tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által kezelt személyes adataik kezeléséről és védelméről.

Az Adatkezelő üzemelteti a villanyszereloszaknevsor.hu elnevezésű weboldalt, valamint a hivatkozott weboldalhoz kapcsolódó további weboldalakat – a továbbiakban: Hálózat – és az azokon keresztül elérhető szolgáltatásokat. A Hálózathoz tartozó weboldalakon, továbbá az azokon keresztül elérhető szolgáltatások tekintetében, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelése és védelme a jelen Adatkezelési Feltételek szerint történik.

II. Értelmező rendelkezések

Jelen Adatkezelési Feltételekban alkalmazott egyes szavak és kifejezések olyan értelemmel bírnak, ahogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározásra kerültek, illetve ahogy adott szóról vagy kifejezésről az Adatkezelő szolgáltatásai során alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (lásd.: itt) rendelkeznek.

Ennek megfelelően:

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

III. Alapelvek

 1. Az Adatkezelő kizárólag az érintettek önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása alapján juthat személyes adat birtokába és kezelheti azokat.
 2. Az adatkezelés alapja ügyfélkapcsolati viszony, ezért a jelenleg hatályos jogszabályok alapján, az adatkezelést az adatvédelmi hatóság részére az Adatkezelőnek bejelentenie nem kell.
 3. Az önkéntes adatszolgáltatáson túl, az Adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezése/rendelkezései alapján és esetekben kezelhet, illetve továbbíthat adatokat.
 4. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és kizárólag olyan mértékben és ideig, amennyiben és ameddig az a cél megvalósulásához szükséges.
 5. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

IV. A Hálózatra látogató személyekre vonatkozó feltételek

 1. Az Adatkezelő a Hálózatra látogató személyek alatt, a Hálózatot böngésző azonban a Hálózatra nem regisztrált, illetve ajánlatot nem kérő személyeket érti.
 2. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a Hálózatra látogató személyek tekintetében, a Hálózat személyes adatokat nem tárol, azonban a Google Analytics rendszere statisztikai célból, egyedileg nem azonosítható adatokat gyűjt a honlapon végzett tevékenységről. Ennek tartalmáról és az ezzel kapcsolatos beállításokról (beleértve az engedély visszavonását is) a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu weboldalon található részletes tájékoztató.
 3. Az Adatkezelő tájékoztatja a Hálózatra látogató személyeket, hogy a számítógépükön – az ún. böngésző beállításaiban beállított szabályok szerint – a Google Inc. és a Facebook Ireland Limited ún. cookie-t helyez el, az esetleges későbbi célzott hirdetések megjelenítéséhez. A Google Inc. által megjelenített hirdetések tartalmáról és az ezzel kapcsolatos beállításokról (beleértve az engedély visszavonását is) a https://www.google.com/settings/ads/onweb/ weboldalon található részletes tájékoztató. A Facebook Ireland Limited által elhelyezett hirdetések kikapcsolhatóak a hirdetés jobb felső sarkában található x-re kattintva.
 4. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a Hálózatra érkező látogatóról statisztikai célból az alábbi (személyes adatnak nem minősülő) adatokat rögzíti a honlap:
  1. IP-cím
  2. hirdetési rendszer adatai (tehát milyen operációs rendszerből, mely weboldalról, milyen kulcsszóra, illetve hányadik helyen szereplő hirdetésre kattintva történt a böngészés.)

A Hálózaton Ajánlatkérési szolgáltatást igénybe vevő személyekre vonatkozó feltételek

 1. Az Adatkezelő a Hálózaton Ajánlatkérési szolgáltatást igénybe vevő személyek alatt, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseiben „Ajánlatkérő” definícióval megjelölt személyeket érti.
 2. Az Adatkezelő rögzíti, hogy az Ajánlatkérőktől, az Ajánlatkérési szolgáltatás igénybe vétele során, az Adatkezelő az alábbi személyes és egyéb adatok megadását kéri:
 3. az Ajánlatkérő teljes neve (családi és utónév, vagy cégnév)
 4. az Ajánlatkérő e-mail címe
 5. az Ajánlatkérő telefonszáma
 6. az ajánlatkérésre vonatkozó egyéb adatok (az ajánlatkérés tárgya, és az ahhoz kapcsolódó információk)

Az Adatkezelő rögzíti, hogy az Ajánlatkérők tekintetében, az adatkezelése célja:

 1. az Ajánlatkérő összekapcsolása az Ajánlatkérő által megadott ajánlatkérésre érdemi ajánlatot adni kész és képes Vállalkozásokkal;
 2. az Adatkezelő és az Ajánlatkérő közötti kommunikáció biztosítása, az előzőekben részletezett cél elősegítése érdekében (pl. visszaigazolások-, értesítések küldése);
 3. eseti jelleggel saját-, vagy harmadik fél termékeinek/szolgáltatásainak promóciója, kizárólag abban az esetben, amennyiben mindehhez az Ajánlatkérő kifejezetten hozzájárul.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy az Ajánlatkérők által, az ajánlatkérési szolgáltatás igénybe vétele során megadott személyes és egyéb adatok kezelése, az alábbi szabályok szerint történik.

 1. Az Adatkezelő felhívja az Ajánlatkérők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérési szolgáltatás igénybevétele önkéntes és az a jelen Adatkezelési Feltételek ismeretében történik.
 2. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy az Ajánlatkérő elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) legfeljebb 10, azaz tíz, az Adatkezelőnél regisztrált szolgáltató kérheti le.
 3. Az Ajánlatkérő, az előzőekben jelzett limit elérése előtt is bármikor kérheti, hogy további, az Adatkezelőnél regisztrált szolgáltató már ne kérhesse le az elérhetőségeit. Mindezt az Ajánlatkérő, a következő módokon teheti meg: egyrészt a visszaigazoló e-mailben található, kifejezetten erre a célra szolgáló linkre kattintva, majd megerősítve a törlési szándékot, másrészt az info@villanyszereloszaknevsor.hu elektronikus levelezési címre megküldött e-mail útján.
 4. Az Adatkezelő rögzíti, hogy az Ajánlatkérők ajánlatkéréseit, a hivatkozott személyekre vonatkozó elérhetőségekkel (név, e-mail cím, telefonszám) együtt, az ajánlatbeadási határidő után 30, azaz harminc napig tárolja.
 5. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlatkérő nevén és e-mail címén kívül megadott elérhetőségeit a jelzett 30, azaz harminc napos határidőt követően törli.
 6. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a jelzett 30, azaz harminc napos határidőt követően, az Ajánlatkérőek ajánlatkéréseit anonimizálja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzett 30, azaz harminc napos határidőt követően, az anonimizált ajánlatkéréseket anonimizálva tárolja és ezen anonimizált adatokat kizárólag piackutatási- és marketing célra használja fel.
 7. Az Adatkezelő az Ajánlatkérők nevét és e-mail címét ugyanakkor az előzőekben jelzett anonimizált ajánlatkérésektől elkülönítve, csak és kizárólag az ajánlatkérés tényének utólagos bizonyíthatósága érdekében tárolja, és kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket a személyes adatokat semmilyen piackutatási-, vagy marketing célra nem használja, kivéve abban az esetben, ha az Ajánlatkérő hozzájárult a rendszeres hírlevél megküldéséhez.
 8. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy sem a személyes, sem az egyéb adatokat – a törvény alapján erre felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve – semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Ajánlatkérőket, hogy az általa kezelt, illetve az általa vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataikról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, felvilágosítást kérhetnek. Mindezt az Ajánlatkérők, a következő módokon tehetik meg:

 1. az info@villanyszereloszaknevsor.hu elektronikus levelezési címre megküldött e-mail, vagy
 2. az Angol 42 Kft. 1149 Budapest, Angol utca 42. szám alatti székhely címére megküldött postai küldemény útján.

Az Adatkezelő köteles a jelzett kérelem benyújtásától számított legrövidebb ésszerű határidő alatt, legfeljebb azonban a kérelem benyújtásától számított 25, azaz huszonöt napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban a kért tájékoztatást megadni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben, így különösen, de nem kizárólagosan, egy folyó éven belüli ismételt kérelem esetén, az Adatkezelő a tájékoztatás megadása tekintetében, költségtérítésre jogosult. A költségtérítés összege tájékoztatásonként: 5.000,-Ft + ÁFA. Az Adatkezelő az ajánlatkérés tényének utólagos bizonyíthatósága érdekében, az ajánlatkérés törlését követően, kizárólag az alábbi adatokat őrzi meg:

 1. az Ajánlatkérő adatai közül kizárólag az Ajánlatkérő nevét és e-mail címét
 2. az ajánlatkérés időpontját
 3. az ajánlatkérés kategóriáját
 4. az ajánlatkérésnél használt IP-címet
 5. az ajánlatkérés megszüntetésének időpontját
 6. az ajánlatkérés megszüntetéséhez használt IP-címet.

A Vállalkozásokra vonatkozó feltételek

 1. Az Adatkezelő Vállalkozások alatt, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseiben „Vállalkozás” definícióval megjelölt személyeket érti.
 2. Az Adatkezelő a Hálózaton nyújtott Szolgáltatásokat előzetes regisztrációhoz köti. A Szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges regisztrációkor az Adatkezelő olyan adatok megadását is kéri, amelyek személyes adatnak minősülnek.
 3. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a Vállalkozásoktól, a Szolgáltatás igénybe vétele érdekében/során, az alábbi személyes és egyéb adatok megadását kéri:
  1. név (családi és utónév, vagy cégnév)
  2. cím (lakcím, vagy székhely)
  3. adóazonosító jel, vagy adószám
  4. e-mail cím
  5. telefonszám.
 4. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a Vállalkozás tekintetében, az adatkezelése célja:
  1. a regisztrált személyek, mint az ajánlatkérésekre érdemi ajánlatot adni kész és képes szolgáltatók összekapcsolása az Ajánlatkérőkkel;
  2. az Adatkezelő és a regisztrált személy közötti kommunikáció biztosítása, az előzőekben részletezett cél elősegítése érdekében (pl. visszaigazolások-, értesítések küldése);
  3. eseti jelleggel saját-, vagy harmadik fél termékeinek/szolgáltatásainak promóciója, kizárólag abban az esetben, amennyiben mindehhez a regisztrált személy kifejezetten hozzájárul.
 5. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a Vállalkozás által, a Szolgáltatás igénybe vétele érdekében/során megadott személyes és egyéb adatok kezelése, az alábbi szabályok szerint történik:
  1. Az Adatkezelő felhívja a regisztrált személyek figyelmét arra, hogy a regisztráció önkéntes és az a jelen Adatkezelési Feltételek ismeretében történik.
  2. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a regisztráció megtörténtéről a regisztrált személy által megadott e-mail címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.
  3. Az Adatkezelő tájékoztatja a regisztrált személyeket arról, hogy a regisztráció a www.villanyszereloszaknevsor.hu weboldalon bejelentkezve, a „regisztráció törlése” menüpont alatt, bármikor megszüntethető.
  4. Az Adatkezelő felhívja a regisztrált személyek figyelmét arra, hogy a regisztráció törlését követően, a regisztrált személy és az Adatkezelő között fennálló szerződés megszűnik. Az Adatkezelő tájékoztatja a regisztrált személyeket arról, hogy a regisztráció törlésekor, a regisztrált személy által megadott e-mail címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.
  5. Az Adatkezelő tájékoztatja a regisztrált személyeket arról, hogy a regisztráció során megadott adatok a wwwvillanyszereloszaknevsor.hu weboldalon bejelentkezve, a „beállítások”, illetve a „hirdetések” főmenüpont alatt, bármikor módosíthatóak, vagy pontosíthatóak.
  6. Az Adatkezelő tájékoztatja a regisztrált személyeket arról, hogy az ajánlatkérési értesítőkről az értesítő e-mailek alján található linkre kattintva, majd a leiratkozási szándékot megerősítve is le lehet iratkozni.
 6. Az Adatkezelő tájékoztatja a regisztrált személyeket arról, hogy az általa kezelt, illetve az általa vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataikról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, felvilágosítást kérhetnek. Mindezt a regisztrált személyek, az info@villanyszereloszaknevsor.hu elektronikus levelezési címre megküldött e-mail útján tehetik meg.
 7. Az Adatkezelő köteles a jelzett kérelem benyújtásától számított legrövidebb ésszerű határidő alatt, legfeljebb azonban a kérelem benyújtásától számított 25, azaz huszonöt napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban a kért tájékoztatást megadni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben, így különösen, de nem kizárólagosan, egy folyó éven belüli ismételt kérelem esetén, az Adatkezelő a tájékoztatás megadása tekintetében, költségtérítésre jogosult. A költségtérítés összege tájékoztatásonként: 5.000,-Ft + ÁFA.
 8. Az Adatkezelő, a regisztráció tényének utólagos bizonyíthatósága, ekként az adatkezelés jogalapjának utólagos bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a regisztráció törlését követően, kizárólag az alábbi adatokat őrzi meg:
  1. regisztrált személy neve (családi és utónév, vagy cégnév) és e-mail címe
  2. regisztráció időpontja
  3. regisztrációhoz használt IP-cím
  4. regisztráció törlésének időpontja
  5. regisztráció törléséhez használt IP-cím.
 9. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a regisztráció törlését követően, az előzőekben jelzett adatokat továbbra is tárolja, azonban azok tekintetében adatkezelést a továbbiakban nem végez.

Adatfeldolgozó

 1. Az Adatkezelő rögzíti, hogy minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok biztonságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.
 2. Az Adatkezelő rögzíti, hogy kizárólag olyan személyeknek enged hozzáférést az általa kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben, vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége, az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

Jogorvoslat

 1. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak, illetőleg más hatályos magyar jogszabályok rendelkezései, vagy a jelen Adatkezelési Feltételekben írtak ellenére kezeli a személyes adatait, úgy az Adatkezelőnél tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
 2. Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15, azaz tizenöt napon belül megvizsgálja, és döntésének eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 3. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat esetlegesen korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 4. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30, azaz harminc napon belül – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
 5. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: + 36 (1) 391-14-00. Fax: + 36 (1) 391-14-10. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 6. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 7. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Záró rendelkezések

 1. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kizárólag abban az esetben adhatóak tovább harmadik személy részére, ha az érintett ehhez előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult, vagy törvény az adattovábbítást elrendeli.
 2. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a Hálózat harmadik személy részére történő esetleges jövőbeni átruházása esetén, az Adatkezelő személyében jogutódlás következik be, amely a jelen Adatkezelési Feltételek rendelkezéseiben foglaltakat nem érinti, azok változatlan feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.
 3. Az Adatkezelő rögzíti, hogy magas színvonalú technikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, amely védelmi intézkedések arra is hivatottak, hogy megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt, illetve általában a jogosulatlan adatkezelést, illetve felhasználást.
 4. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a jelen Adatkezelési Feltételek rendelkezéseiben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar jogszabályok, így különösen de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak az irányadóak.